Baryshnya Maris Stella

PKD - negative (genetic)

FIV - negative

FeLV - negative

coronavirus - negative

coronavirus - negative

PKD - negative (genetic)

FIV - negative

FeLV - negative